НВО

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 година на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване за учебната 2019/2020 година

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за VII клас:
– Български език и литература – 15 Юни 2020 година, начало 09,00 часа
– Математика – 17 Юни 2020 година, начало 09,00 часа

Съобщение за организиране и провеждане на НВО – VІІ клас за учебната 2019/2020 г.

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

**************************

Заповед НВО-дати на провеждане 2018-2019

Декларация по чл.56, ал.9 от Наредба №11 / 01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Правила за информационна сигурност

Инструктаж за квестора

Инструктаж за ученика

Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП

Инструктаж за учителя по чужд език