Достъп до информация

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора

адрес: ул. Хан Аспарух №8, п.к. 6055;

тел. 041179 237;  e-mail: ouhasp@abv.bg

_______________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПОДАВАТ В ДИРЕКЦИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО

РАБОТНО ВРЕМЕ  от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч.

_______________________________________________

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

_______________________________________________

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ/

През 2018 година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора е регистрирано

1  заявлениe за достъп до обществена информация.

На заявителя е предоставена исканата информация, която е изпратена по електронен път, съгласно неговата воля.

______________________________________________________________________________

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ/

През 2018 година в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора е регистрирано

1  заявлениe за достъп до обществена информация.

На заявителя е предоставена исканата информация, която е изпратена по електронен път, съгласно неговата воля.

____________________________________________________________________

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОДИНА 

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ  /

През 2017 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.

___________________________________________________________

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА 

за постъпилите заявления за достъп до обществена информация

/на основание чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ  /

През 2020 година в училището няма постъпили заявления по ЗДОИ.