Административни услуги

 

  1. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

2. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства.

3. Издаване на удостоверения за преместване на ученици.

4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава.

5. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование.